Poljoprivredna škola - ulaz

Istorijat škole

Poljoprivredna škola u Vršcu osnovana je kao državna ustanova davne 1921. godine od strane Ministarstva poljoprivrede, koje je tada odlučilo da u našem gradu osnuje i pokrene rad „Niže poljoprivredne škole vinogradarsko-voćarskog tipa“. Uloga škole je bila da osposobljava kadar u trajanju od dve godine za potrebe unapređenja poljoprivrede i podizanja opštih poljoprivrednih znanja. Prevashodno je namenjena obrazovanju kadrova za imanja sa kojih učenici potiču, ali i zbog potrebe stvaranja novog školovanog kadra koji bi službovao i radio na opštem unapređenju državne poljoprivrede. U školi su bili zastupljeni opšti obrazovni pravci svih važnijih grana poljoprivrede, kao što su: vinogradarstvo, podrumarstvo, prerada voća, povrtarstvo i cvećarstvo, ratarstvo, stočarstvo i živinarstvo, a učilo se i racionalno pletarstvo. Učenici su sticali teorijska znanja pre podne u školi, da bi ih posle podne pratili praktičnim obavljanjem svih poslova na školskom imanju.

Kako škola od svog osnivanja nije nosila neko posebno ime, smatrano je da joj treba dati ime po nekom narodnom heroju, jer su tada davana ovakva imena u čast rodoljuba stradalih u ratu. U vezi sa proslavom oslobođenja Vršca, 20. avgusta 1964. godine je zapisano, da je potrebno dati ime školi. Jednoglasno je usvojeno ime: Poljoprivredna škola „Lukrecija Ankucić – Neca“. Ovo ime, međutim, nije zadržano već je došlo do davanja novog imena, takođe po narodnom heroju, koji je stradao u Drugom svetskom ratu, a koji je bio učenik Zadružno-vinarske škole treće generacije učenika: Poljoprivredna škola „Miloš Popov – Klima“. Škola je jedno vreme nosila ovo ime koje je zatim povučeno i umesto njega nosi ime grada u kojem se nalazi: Poljoprivredna škola „Vršac“.

Može se reći da su transformacije škole, od njenog osnivanja pa sve do danas, stalne i neminovne. Svrha transformacija je bila, isto kao i danas, da se škola prilagodi potrebama društva i školuje uglavnom mlad kadar prema prilikama koje su prisutne u našem društvu. Prvu transformaciju škola doživljava prekidanjem nastave Niže poljoprivredne škole vinogradarsko-voćarskog tipa i njenim pretvaranjem u uže stručnu Zadružno-vinarsku školu. Tome je u kvalitativnom smislu mnogo pomoglo formiranje Enološke stanice, kao i njihova zajednička saradnja. Ova škola radi do početka Drugog svetskog rata.

Po oslobođenju Vršca od fašističke okupacije, 2. oktobra 1944. godine nekadašnja dvogodišnja Zadružno-vinarska škola je reorganizovana, i nastaje škola u kojo će nastava trajati četirui godine, a njen naziv je Srednja poljoprivredna škola vinogradarsko-voćarske struke. Značajno je da je škola započela rad kao srednja mešovita četvorogodišnja škola, jer su polovina upisanih đaka bile devojke.

Već blizu 100 godina Poljoprivredna škola „Vršac“ obrazuje i vaspitava mlade generacije za uspešno obavljanje poslova u struci. Danas škola ima preko 420 učenika u 18 odeljenja poljoprivredne, prehrambene, vetrinarske, turističke i ugostiteljske struke. Škola je akreditovana za dva područja rada, i to:

Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane sa sledećim obrazovnim profilima:

  • poljoprivredni tehničar
  • veterinarski tehničar
  • prehrambeni tehničar
  • rukovalac – mehaničar poljoprivredne tehnike
  • mesar
  • pekar

Trgovina, ugostiteljstvo i turizam sa sledećim obrazovnim profilima:

  • turistički tehničar
  • konobar
  • kuvar
  • poslastičar